PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Црънча, с. Черногорово, с. Сбор, с. Овчеполци и с. Паталеница.

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 120/25.06.2015 год., взето с Протокол № 8 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

           За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Црънча, с. Черногорово, с. Сбор, с. Овчеполци и с. Паталеница.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 18.08.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

       До участие в търга се допускат:

      - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

       - търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

- не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица посочени в чл. 3, ал. 7 и чл. 3 “в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 17.07.2015 г. до 17.08.2015 г. на място, след заявка в съотвеното Кметство.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 17.08.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 12.08.2015 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 17.08.2015 г.

 

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286     

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 18.08.2015 г. от 11.30 часа

 

с. Црънча

1. Поземлен имот 000445 в местността “Мараша“ по картата за възстановена собственост на с. Црънча, състоящ се от 0.279 дка, с начин на трайно ползване – др. селскостопанска територия, актуван с акт за частна общинска собственост № 1284/15.12.2008 г., с начална тръжна цена – 580 лева (данъчна оценка 535.70 лв.);

 

с. Черногорово

1. Поземлен имот 001126 в местността “123“ по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 2.974 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 4274/05.05.2015 г., с начална тръжна цена – 1338 лева (данъчна оценка 277.03 лв.);

2. Поземлен имот 001129 в местността “123“ по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 0.676 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3990/21.08.2014 г., с начална тръжна цена – 304 лева (данъчна оценка 62.97 лв.);

3. Поземлен имот 000819 в местността “123“ по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 1.795 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3989/19.08.2014 г., с начална тръжна цена – 808 лева (данъчна оценка 167.20 лв.);

4. Поземлен имот 000816 в местността “89“ по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 0.155 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3974/14.08.2014 г., с начална тръжна цена – 70 лева (данъчна оценка 22.99 лв.);

 

с. Сбор

1. Поземлен имот 132025 в местността “Възстановими граници“ по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 1.207 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 4315/27.05.2015 г., с начална тръжна цена – 483 лева (данъчна оценка 124.20 лв.);

2. Поземлен имот 132023 в местността “Възстановими граници“ по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 0.503 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 4314/27.05.2015 г., с начална тръжна цена – 201 лева (данъчна оценка 51.76 лв.);

3. Поземлен имот 132022 в местността “Възстановими граници“ по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 0.386 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 4313/27.05.2015 г., с начална тръжна цена – 154 лева (данъчна оценка 39.72 лв.);

 

с. Овчеполци

1. Поземлен имот 038004 в местността “До гарата“ по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, състоящ се от 1.207 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 4252/27.04.2015 г., с начална тръжна цена – 507лева (данъчна оценка 163.49 лв.);

 

с. Паталеница

1. Поземлен имот 009016 в местността “Бандала“ по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 1.557 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 4320/28.05.2015 г., с начална тръжна цена – 934лева (данъчна оценка 145.03лв.).