PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, астроен урегулиран поземлен имот І /първи/ - търговия и услуги, в кв. 21 (двадесет и едно) по плана на с. Овчеполци, с площ от 1 310 кв. м.

There are no translations available.

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 107/26.05.2011 год., взето с Протокол № 8 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

   За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, a именно:

застроен урегулиран поземлен имот І /първи/ - търговия и услуги, в кв. 21 (двадесет и едно) по плана на с. Овчеполци, с площ от 1 310 кв. м. (хиляда триста и десет квадратни метра), с начална тръжна цена – 9 170 лева /девет хиляди сто и седемдесет лева/ без ДДС. В имота има построена едноетажна масивна сграда – ресторант, със застроена площ 326 кв.м. с изба под цялата сграда – собственост на частно юридичeско лице.

Търгът ще се проведе на 21.10.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Пленарна зала”, ет. 2.

До участие в търга се допускат

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 18.09.2015 г. до 20.10.2015 г. на място, след заявка в кметство с. Овчеполци.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 20.10.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 15.10.2015 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2.

       Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

       Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 20.10.2015 г.    

За справки: стая 606, 605, 603, тел. (034) 402-242, 402-357, 402-286.