PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ Х -общински в кв. 197 по плана на с. Мало Конаре, състоящ се от 405 кв. м.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 134/29.07.2010 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1965/31.03.2010 год., вписан в дв. вх. рег. № 1486/08.04.2010 г., том V, Акт № 170 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, а именно: Урегулиран поземлен имот Х /десети/-общински в кв. 197 /сто деветдесет и седем/ по плана на с. Мало Конаре, състоящ се от 405 кв. м /четиристотин и пет квадратни метра/, при граници на имота: север – УПИ IV – общ. и УПИ V – общ., изток – УПИ IX – общ., юг – улица с о.т. 513-517, запад – УПИ XI – общ., с начална тръжна цена 2 025.00 лв. /две хиляди двадесет и пет лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 10.11.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 09.10.2015 г. до 09.11.2015 г. на място, след заявка в кметство Мало Конаре.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 09.11.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 04.11.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 09.11.2015 г.

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357