PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Огняново и с. Пищигово, община Пазарджик.

Обявление относно отмяна заповед № 2909/28.12.2015 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е насрочен за 02.02.2016 г. от 11.30 часа публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти.

       С настоящето обявление се уведомяват заинтересованите, че със Заповед №66/13.01.2016г.  на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 99, т. 2 от АПК във връзка с чл. 44, ал. 2 от  ЗМСМА и § 14, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОЗЗ е отменена Заповед № 2909/28.12.2015 г. на Кмета на  Община Пазарджик, с която е насрочен за 02.02.2016 г. от 11.30 часа публичен търг с тайно  наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, подробно описани в  Приложение № 1 към заповедта.

      Обявлението за насрочената продажба е било публикувано във в. “Пазарджишка Марица”  брой 254 (3497) от 29.12.2015 г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 136/25.06.2014 год., взето с Протокол № 8, изменено с Решение № 197/30.10.2014 год., взето с Протокол № 11, с Решение № 38/26.02.2015 год., взето с Протокол № 3, с Решение № 54/26.03.2015 год., взето с Протокол № 4, с Решение № 94/28.05.2015 год., взето с Протокол № 7 и с Решение № 149/30.07.2015 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

           За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Огняново и с. Пищигово, община Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 02.02.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

     До участие в търга се допускат:

    - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

     - търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

- не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица посочени в чл. 3, ал. 7 и чл. 3 “в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 30.12.2015 г. до 01.02.2016 г. на място, след заявка в съотвеното Кметство.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 01.02.2016 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 27.01.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 01.02.2016 г.

 

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286   

 

                                          

Приложение № 1

  1. Поземлен имот № 337007, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 9.415 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3697/30.05.2014 г., с начална тръжна цена - 4 096,24 лева.

  2. Поземлен имот № 337008, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 4.764 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3699/30.05.2014 г., с начална тръжна цена - 2 073,14 лева.

  3. Поземлен имот № 337032, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 2.222 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3700/30.05.2014 г., с начална тръжна цена - 968,04 лева.

  4. Поземлен имот № 337034, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 1.105 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3701/30.05.2014 г., с начална тръжна цена - 480,76 лева.

  5. Поземлен имот № 336005, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 3.174 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3685/30.05.2014 г., с начална тръжна цена - 1 381,37 лева.

  6. Поземлен имот № 336015, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 0.768 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3688/30.05.2014 г., с начална тръжна цена - 333,92 лева.

  7. Поземлен имот № 336016, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 2.012 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3690/30.05.2014 г., с начална тръжна цена - 875,60 лева.

  8. Поземлен имот № 336024, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 0.987 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3691/30.05.2014 г., с начална тръжна цена - 429,64 лева.

  9. Поземлен имот № 336025, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 1.748 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3692/30.05.2014 г., с начална тръжна цена - 761,38 лева.

  10. Поземлен имот № 336026, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 2.667 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3693/30.05.2014 г., с начална тръжна цена - 1 160,56 лева.

  11. Поземлен имот №110014, находящ се в местността „Долна ада” по картата за възстановена собственост на с. Огняново, ЕКАТТЕ 53335, община Пазарджик, с площ от 17.587 дка (седемнадесет декара петстотин осемдесет и седем кв.м.), начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия –девета , актуван с Акт за частна общинска собственост № 3648/26.05.2014 г., с начална тръжна цена - 6 121,51 лева.