PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Синитово.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 53/26.03.2009 год., взето с Протокол № 5 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Синитово.

         Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 25.02.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – “Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 22.01.2016 г. до 24.02.2016 г. на място, след заявка в кметство Синитево.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 24.02.2016 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 19.02.2016 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 24.02.2016 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, 608; тел. (034) 402-286; 402-357; 402-242; 402-296.  

 

       

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 25.02.2016 г.

 

 

с. Синитево

 

1. Урегулиран поземлен имот ХІІІ - общ. в кв. 76 по плана на с. Синитево, състоящ се от 720 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 89/20.07.2004 год., начална тръжна цена – 3 240 лева

 

2. Урегулиран поземлен имот І - общ. в кв. 77 по плана на с. Синитево, състоящ се от 577 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 70/07.06.2004 год., начална тръжна цена – 2 597 лева