PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Овчеполци, Юнаците, Мирянци и Хаджиево, община Пазарджик.

There are no translations available.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 29/26.01.2016 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 2

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Овчеполци, Юнаците, Мирянци и Хаджиево, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 16.03.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга за обекти №№ 1, 2, 3, и 4 от Приложение № 1 се допускат:

- физически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

До участие в търга за обект № 5 от Приложение № 1 се допускат:

-търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 15.02.2016 г. до 15.03.2016 г. на място след заявка в СОУ „Д. Гачев” – гр. Пазарджик и съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за позиция № 1 - в размер на 52.80 лв. /петдесет и два лева и осемдесет стотинки/.

- за позиция № 2 - в размер на 8.40 лв. /осем лева и четиридесет стотинки/.

- за позиция № 3 - в размер на 36.00 лв. /тридесет и шест лева/.

- за позиция № 4 - в размер на 12.00 лв. /дванадесет лева/.

- за позиция № 5 - в размер на 63.60 лв. /шестдесет и три лева и шестдесет стотинки/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 15.03.2016 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 10.03.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 15.03.2016 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357


Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 16.03.2016 г. ОТ 11.30 Ч.

 

1. Част от имот – публична общинска собственост, представляваща едно помещение с площ 18,00 /осемнадесет/ кв. м, находящо се на първия етаж в блок „А” на четириетажна масивна сграда с изба на СОУ „Д. Гачев” – Пазарджик с идентификатор 55155.502.653.3, построена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.653, неурегулиран поземлен имот 10499, за който е отреден парцел ІІ /втори/ - математическа гимназия в кв. 220 /двеста и двадесет/ по плана на гр. Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 519/05.07.2001 г., вписан в дв. вх. рег. № 268/31.01.2002 г., том І, № 83 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещението: север – коридор, изток – класна стая, юг – вътрешен двор, запад – здравен кабинет, с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 44,00 лв. /четиридесет и четири лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 25,60 /двадесет и пет цяло и шестдесет стотни/ кв. м, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 14,00 кв. м, ½ ид. ч. от манипулационна с площ 8,40 кв. м, ½ ид. ч. от чакалня с площ 12,00 кв. м и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ 2,80 кв. м, находящи се на първия етаж в масивна двуетажна сграда /здравен дом/, построена в УПИ ІV /четвърти/ - здравен дом, в кв. 57 /петдесет и седем/ по плана на с. Овчеполци, актуван с Акт за публична общинска собственост № 3/11.05.2000 г., при съседи на помещението: север – двор, изток – стълбищна клетка и чакалня, юг – лекарски кабинет, запад – двор, с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 7,00 лв. /седем лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 24,50 /двадесет и четири цяло и петдесет стотни/ кв. м, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 18,20 кв. м, ½ ид. ч. от чакалня с площ 9,60 кв. м и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ 3,00 кв. м, находящи се в едноетажна масивна сграда – здравна служба, построена в парцел VІ /шести/ - общински дом, мед. амбулатория и ПТ с-ция, в кв. 20 /двадесет/ по плана на с. Юнаците, актуван с Акт за публична общинска собственост № 9/27.06.2000 г., при съседи на помещението: север – поща, изток – двор, УПИ VІІ-97, юг – улица, запад – чакалня, с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 30,00 лв. /тридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

4. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 38,10 /тридесет и осем цяло и десет стотни/ кв. м, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 13,50 кв. м, чакалня към стоматологичния кабинет с площ 11,70 кв. м, находящи се на втория етаж, ½ ид. ч. от коридор с площ 20,00 кв. м и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ 5,80 кв. м, находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда, построена в УПИ І /първи/ - кметство, здравна служба и читалище, в кв. 15 /петнадесет/ по плана на с. Мирянци, актуван с Акт за публична общинска собственост № 14/19.05.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 5115/25.08.2005 г., том V, акт № 254 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещението: североизток – складово помещение, югоизток – двор, УПИ V-108, югозапад – улица, северозапад – голямо фоайе, стълбище, с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 10,00 лв. /десет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

5. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 44.00 кв.м. /четиридесет и четири цяло квадратни метра/, а именно: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 15.40 кв.м., второ помещение /манипулационна/ с площ 18.90 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 14.60 кв.м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 4.80 кв.м., находящи се в част от първия етаж на полумасивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ІХ – кметство, поща и здравна служба, в кв. 37 по плана на с. Хаджиево, актуван с Акт за публична общинска собственост № 14/21.06.2000 г., при съседи на помещението: изток – парк, запад – поща, север – парк, юг –двор, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 53,00 лв. /петдесет и три лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.