PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре, община Пазарджик и с. Сарая, община Пазарджик.

There are no translations available.

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 72/31.03.2016 г., взето с Протокол № 4 на Общински съвет – Пазарджик,


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


           За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре, община Пазарджик и с. Сарая, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 27.05.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

         До участие в търга се допускат:

        - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

         - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 26.04.2016 г. до 26.05.2016 г. на място, след заявка в Общинска администрация – Пазарджик или съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 26.05.2016 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 25.05.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 26.05.2016 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296         

 

 

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 27.05.2016 г. от 11.30 часа

 

гр. Пазарджик

 

1. Поземлен имот с идентификатор № 55155.502.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: ул. «Павел Бобеков» №38, с площ 425 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.502.83, 55155.502.104, 55155.502.103, 55155.502.102, 55155.502.85, 55155.502.9504, актуван с акт за частна общинска собственост № 4469/02.02.2016 г. на начална тръжна цена 29 750 лева (данъчна оценка 6 715 лева);

2. Поземлен имот с идентификатор № 55155.502.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: ул. «Павел Бобеков» №42, с площ 410 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.502.9504, 55155.502.85, 55155.502.102, 55155.502.101, 55155.502.100, 55155.502.87, актуван с акт за частна общинска собственост № 4470/02.02.2016 г. на начална тръжна цена 28 700 лева (данъчна оценка 6 478 лева);

3. Поземлен имот с идентификатор № 55155.501.1516 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: ул. «Ангел Кънчев», с площ 220 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.501.1477, 55155.501.9638, 55155.501.1517, 55155.501.1068, актуван с акт за частна общинска собственост № 4492/10.03.2016 г. на начална тръжна цена 22 000 лева (данъчна оценка    4 950 лева);

ЗАБЕЛЕЖКА: Под имота, по дължина, минава покрит канал с диаметър на бетоновите тръби Ф1000-1400 мм.

4. Поземлен имот с идентификатор № 55155.501.1517 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: ул. «Ангел Кънчев», с площ 173 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.501.1516, 55155.501.9638, 55155.501.9576, 55155.501.1068, актуван с акт за частна общинска собственост № 4491/10.03.2016 г. на начална тръжна цена 17 300 лева (данъчна оценка  3 892.50 лева);

ЗАБЕЛЕЖКА: Под имота, по дължина, минава покрит канал с диаметър на бетоновите тръби Ф1000-1400 мм.

5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.436.1.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: ул. “Пловдивска” №2, ет. 4, който се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.436, предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта:1, с площ: 59.06 кв.м, ведно с прилежащите части: тоалетна №2 с площ 3.73 кв.м. и прилежащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с актуван с акт за частна общинска собственост № 4452/12.01.2016 г. на начална тръжна цена 29 890 лева (данъчна оценка самостоятелен обект – 27 530.50 лева, тоалетна №2 – 1 738.70);

ЗАБЕЛЕЖКА: За обекта има сключен договор за безвъзмездно право на ползване № 1627/19.12.2014 г. между Община Пазарджик и Синдикален регионален съюз към КТ „Подкрепа” – гр. Пазарджик.с.  Мало Конаре

1.Урегулиран поземлен имот XVII-общ. в кв. 199 по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 675 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №3139/14.07.2010 г. и акт за поправка на акт за частна общинска собственост №2319/10.01.2011 г. на начална тръжна цена 4 050 лева, (данъчна оценка 3 033.10 лева).


с. Сарая

1. Урегулиран поземлен имот III-общ. в кв. 46 по плана на с. Сарая, общ. Пазарджик, с площ 584 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №4133/13.02.2015 г. на начална тръжна цена 2 920 лева, (данъчна оценка 2 099.40 лева);

2. Урегулиран поземлен имот XIII-общ. в кв. 46 по плана на с. Сарая, общ. Пазарджик, с площ 560 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №4135/13.02.2015 г. на начална тръжна цена 2 800 лева, (данъчна оценка 2 013.10 лева).