На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 122/31.05.2016 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 7

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Звъничево, Мало Конаре и Паталеница, община Пазарджик, по Приложение №1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем имот и части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 18.07.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга за обекти №№ 1 и 2 от Приложение № 1 се допускат:

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК за настоящата година, имат пациентска листа за броя на обслужваното население в съответното населено място, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

До участие в търга за обекти №№ 3, 4 и 6 от Приложение № 1 се допускат:

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

До участие в търга за обект № 5 от Приложение № 1 се допускат:

- юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 15.06.2016 г. до 15.07.2016 г. на място след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 79.20 лв. /седемдесет и девет лева и двадесет стотинки/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 193.20 лв. /сто деветдесет и три лева и двадесет стотинки/.

- за обект № 3 от Приложение № 1 - в размер на 139.20 лв. /сто тридесет и девет лева и двадесет стотинки/.

- за обект № 4 от Приложение № 1 - в размер на 46.80 лв. /четиридесет и шест лева и осемдесет стотинки/.

- за обект № 5 от Приложение № 1 - в размер на 6.00 лв. /шест лева/.

- за обект № 6 от Приложение № 1 - в размер на 109.20 лв. /сто и девет лева и двадесет стотинки/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 15.07.2016 г. както следва:

- за обекти №№ 1 и 2 от Приложение № 1 - по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

- за обекти №№ 3, 4, 5 и 6 от Приложение № 1 – в касата на съответното кметство.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 14.07.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 15.07.2016 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357


Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 18.07.2016 г. ОТ 11.00 Ч.

 

1. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 54,64 кв. м. /петдесет и четири цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 16,20 кв. м., второ помещение /манипулационна/ с площ 16,34 кв. м., 1/2 ид. ч. от чакалня с площ 35,80 кв. м. и 1/2 ид. ч. от санитарен възел с площ 8,40 кв.м., находящи се в едноетажна полумасивна сграда – здравна служба, построена в УПИ І – здравен дом, в кв. 19 по плана на с. Звъничево, актуван с Акт за публична общинска собственост № 3/11.05.2000 г., при съседи на помещенията: север – празно помещение, коридор и санитарен възел, изток – двор и улица, юг – стоматологичен кабинет и двор, запад - чакалня, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 66,00 лв. /шестдесет и шест лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 88,90 кв. м. /осемдесет и осем цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 13,60 кв. м., второ помещение /детска консултация/ с площ 13,80 кв. м., трето помещение /женска консултация/ с площ 19,80 кв. м., четвърто помещение /манипулационна/ с площ 12,60 кв.м., чакалня с площ 21,40 кв. м., 1/4 ид. ч. от санитарен възел с площ 6,00 кв. м и ¼ ид. ч. от общ коридор с площ 24,80 кв. м., находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ХХІ – битов комбинат, в кв. 30 по плана на с. Мало Конаре, актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 161,00 лв. /сто шестдесет и един лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 48,00 кв. м. /четиридесет и осем квадратни метра/, находящо се на първия етаж в двуетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ХХІ – Битов комбинат, в кв. 30 по плана на с. Мало Конаре, актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., при съседи на помещението: север – лекарски кабинет, изток – парцел ХХІ, юг – стълбище, запад – улица, с предназначение – аптека, при начална месечна наемна цена без ДДС – 116,00 лв. /сто и шестнадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

4. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 16,00 кв. м. /шестнадесет квадратни метра/, находящо се на първия етаж в двуетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ХХІ – Битов комбинат, в кв. 30 по плана на с. Мало Конаре, актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., при съседи на помещението: север – аптека, изток – склад, юг – стълбище, запад – улица, с предназначение – за търговия, при начална месечна наемна цена без ДДС – 39,00 лв. /тридесет и девет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

5. Едноетажна масивна сграда - публична общинска собственост, състояща се от три броя помещения и коридор, със застроена площ 66,56 кв. м. /шестдесет и шест цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра/, построена в УПИ І – кметство, в кв. 4 по плана на с. Мало Конаре, актуван с Акт за публична общинска собственост № 30/09.10.2002 г., вписан в дв. вх. рег. № 3628/16.10.2002 г., том VІ, № 128 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – клуб на ловно-рибарско дружество, при начална месечна наемна цена без ДДС – 5,00 лв. /пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

6. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 50.13 кв.м. /петдесет цяло и тринадесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 20.00 кв.м., склад с площ 22.61 км.м., ½ ид.ч. от коридор с площ 4.34 кв.м., санитарен възел с площ 5.35 кв.м., находящи се на първия етаж в масивна двуетажна сграда с избен етаж, построена в УПИ ІV – здравен дом, в кв. 49 по плана на с. Паталеница, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/23.05.2000 г., при съседи на помещенията: изток – манипулационна и фоайе, запад – библиотека, север – двор, юг – лекарски кабинет, с предназначение – аптека, при начална месечна наемна цена без ДДС – 91,00 лв. /деветдесет и един лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.