PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

There are no translations available.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 142/30.06.2016 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 8

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, по Приложение №1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 08.07.2016 г. до 08.08.2016 г. на място след заявка в съответното училище.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 86.40 лв. /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 69.60 лв. /шестдесет и девет лева и шестдесет стотинки/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 08.08.2016 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 05.08.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 08.08.2016 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357


 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 09.08.2016 г. ОТ 11.00 ч.

 

1. Част от имот – публична общинска собственост, а именно едно помещение с площ 30.00 кв. м. /тридесет квадратни метра/, представляващо част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 55155.501.1313.5, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.1313, съставляващ УПИ І – училище /училище „Проф. Ив. Батаклиев”/, в кв. 270 А по плана на гр. Пазарджик, ул. „К. Величков”, актуван с Акт за публична общинска собственост № 439/29.11.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 1066/07.03.2005 г., том ІІ, № 45 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещението: север – ул. „Ч. Стоян”, изток – ул. „Екзарх Йосиф”, юг – училищен двор, запад – помещение, с предназначение – продажба на закуски и безалкохолни напитки на учащите, при начална месечна наемна цена без ДДС – 72.00 лв. /седемдесет и два лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 32.00 кв. м. /тридесет и два квадратни метра/, представляващ две помещения – част от кухненския блок на ОУ „Л. Каравелов”, находящи се на първия етаж в четириетажна масивна сграда с три входа с идентификатор 55155.505.721.1, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.721, съставляващ неурегулиран поземлен имот пл. № 10256, попадащ в УПИ ІІ – училище, в кв. 80 по плана на гр. Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 356/04.07.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 2036/11.04.2005 г., том ІІІ, № 87 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещенията: север – двор и ул. „П. Волов”, изток – ученическа столова, юг – двор, запад – други помещения на кухненския блок, с предназначение – производство и продажба на кулинарни изделия на учащите, при начална месечна наемна цена без ДДС – 58.00 лв. /петдесет и осем лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.