PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 55155.502.1786 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа”, площ 285 кв. м.

      На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 144/30.07.2015 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

       За продажба на поземлен имот с идентификатор 55155.502.1786 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа”, площ 285 кв. м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за търговски обект, комплекс, при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.674, 55155.502.1794, 55155.502.9569, 55155.502.1788, 55155.502.9518, актуван с акт за частна общинска собственост №3001/05.12.2012 г., на начална тръжна цена 22 800 лева без ДДС (данъчна оценка 4 503 лева).

       Търгът ще се проведе на 09.09.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик - „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

       Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 08.08.2016 г. до 08.09.2016 г. на място, след заявка в общинска администрация.

       Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 08.09.2016 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

       Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 07.09.2016 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

       Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 08.09.2016 г.

 

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357