PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно магазинно помещение с площ 20.24 кв.м., с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к.4400, ул. „Градски пазар”.

There are no translations available.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно магазинно помещение с площ 20.24 кв.м. /двадесет цяло и двадесет и четири стотни квадратни метра/, разположено в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.954.1 /стар идентификатор 55155.503.143.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к.4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.954, застроена площ 62 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2653/23.01.2012 г., вписан в дв.вх.рег.№ 638/08.02.2012 г., том ІІІ, акт № 37 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 130.00 лв. /сто и тридесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия.

 

Търгът ще се проведе на 28.09.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – ”Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 26.08.2016 г. до 26.09.2016 г. на място след заявка в БМ „СУОПКД”.

Депозитната вноска в размер на 156,00 лв. /сто петдесет и шест лева/ се внася до 16,30 часа на 27.09.2016 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 26.09.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 27.09 .2016 г.

      

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357