PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща терен с площ 18,00 кв. м, който съставлява част от УПИ І /първи/ - училище, в кв. 54 по плана на с. Братаница.

There are no translations available.

 

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 222/31.10.2016 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 12

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща терен с площ 18,00 /осемнадесет цяло/ кв. м, който съставлява част от УПИ І /първи/ - училище, в кв. 54 /петдесет и четири/ по плана на с. Братаница, актуван с Акт за публична общинска собственост № 14/21.11.2002 г., вписан в дв.вх.рег.№ 4136/26.11.2002 г., том VІІ, № 66 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик, с предназначение – разполагане на масивен павилион за продажба на закуски и ученически пособия, при начална месечна наемна цена без ДДС – 22,00 лв. /двадесет и два лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

Търгът ще се проведе на 14.12.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 11.11.2016 г. до 12.12.2016 г. на място след заявка в ОУ „Христо Ботев” – с. Братаница.

Депозитната вноска в размер на 26.40 лв. /двадесет и шест лева и четиридесет стотинки/ се внася до 16,30 часа на 13.12.2016 г. в касата на Кметство Братаница.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 12.12.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 13.12.2016 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357