PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, и във връзка с чл.19, ал.1, чл. 64 и чл.72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


За отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, а именно:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.413.4.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, разположен в партерния етаж на четириетажна масивна сграда с идентификатор 55155.503.413.4, построена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.413, (представляващ УПИ I- 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, за жилищно строителство, търговия, хотелски услуги и трафопост по действащия регулационен план на район „Централен”, гр. Пазарджик), с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Втори януари” № 6, ет. „0”, със застроена площ на самостоятелния обект 107.93 кв.м. При съседи на самостоятелния обект в сградата: на същия етаж: 55155.503.413.4.2, 55155.503.413.4.4, под обекта: 55155.503.413.4.7, над обекта: 55155.503.413.4.1, 55155.503.413.4.6, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2247/09.11.2010 г. вписан в дв..вх. рег. № 5927/16.11.2010г., том XXI, акт № 42 при Агенцията по вписванията – Служба по вписванията, гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 582.82 лв. /петстотин осемдесет и два лева и 82 ст./. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговска дейност.

Търгът да се проведе на 30.01.2017 г. в 10.00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, зала „Архитектурен съвет”.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 28.12.2016 г. до 27.01.2017 г. на място след заявка в БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазов”№ 14 гр. Пазарджик .

Депозитната вноска в размер на 699.39 лв. /шестстотин деветдесет и девет лева и 39 ст./ се внася по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF, до 16.30 часа на 27.01.2017 год.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 26.01.2017 год. на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на общинска администрация – Пазарджик, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с вкл. ДДС, съгласно чл.53, т.11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга да се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – „Общински имоти”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17,00 часа на 27.01.2017 г.

За справки: БМ „СПЖФНСИ” при община Пазарджик, ул. „Иван Вазов” №14 тел. (034) 44 19 40.