PostHeaderIconСъобщение относно изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от зоната за публични функции с висока обществена значимост (П1) определена от ИПГВР Пазарджик

СЪОБЩЕНИЕ


Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от зоната за публични функции с висока обществена значимост (П1) определена от ИПГВР Пазарджик както следва: на север – ул. Любен Боянов (от западната строителна граница на град Пазарджик до кръстовището с бул. България), бул. България (от кръстовището с ул. Любен Боянов до кръстовището с ул. Виделина), ул. Виделина (от кръстовището с бу. България до кръстовище с ул. Димитър Петков); на изток – ул. Димитър Петков (от кръстовище с ул. Виделина до река Марица), по протежение на река Марица и бул. Стефан Стамболов (от ул. Димитър Петков до мост Марица), източно от мост Марица до южния бряг на река Марица, по протежение на река Марица в югоизточна посока до края на Зона на здравето; от южна страна обхваща Зона на здравето до кръстовище на улици Мильо войвода и Д-р Никола Ламбрев, по ул. Д-р Никола Ламбрев (от ул. Мильо войвода до ул. Атанас Бабата), по ул. Атанас Бабата (от ул. Д-р Никола Ламбрев до бил. Царица Йоанна), по бул. Царица Йоанна в южна посока (от ул. Атанас Бабата до ул. Драва), по ул. Драва в западна посока (от бул. Царица Йоанна до западна строителна граница на град Пазарджик); на запад – западна строителна граница на град Пазарджик (от ул. Драва до южен бряг на река Марица), по брега на река Марица в източна посока до мост Марица (последния се включва в обхвата на ПУП), в северна посока, западно от мост Марица до северен бряг на реката, по северния бряг на реката в западна посока до западна строителна граница на град Пазарджик, по западна строителна граница на град Пазарджик от брега на река Марица до ул. Любен Боянов. Описаната територия включва част от кв. 2а, кв. 84, кв. 394, кв. 394а, кв. 398, кв. 480, кв. 481, кв. 481а, кв. 481б, кв. 482, кв. 483, кв. 483а, кв. 484, кв. 485, кв. 486, кв. 486а, кв. 496, кв. 501, кв. 502, кв. 503, кв. 504, кв. 505, кв. 508 и кв. 508а от плана на град Пазарджик, а именно – част от територията на бившата казарма на града с общинска публична собственост, съгласно означенията на приложения проект, който е изложен в центъра за информация и услуги на гражданите в общината.

Проекта е изложен в Общината, Vетаж, стая 509.

На основание чл. 128 ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица по чл. 131 ал.2 т.5 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от обнародване на съобщението в Държавен вестник.

Съобщението е обнародвано в брой 66 /26.07.2013 г. на Държавен вестник.