PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционно предложение за „Разширение на цех за производство на маркучи” с местонахождение: ПИ с идентификатор №55155.21.110, стар идентификатор №55155.21.70 и 55155.21.82, м. „Малък Якуб”, по плана на гр. Пазарджик, УПИ VІІІ-70, 82

There are no translations available.

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

         На основание чл.6, ал.9 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

           Община Пазарджик, Ви уведомява за : Инвестиционно предложение за „Разширение на цех за производство на маркучи”        

Местонахождение: ПИ с идентификатор №55155.21.110, стар идентификатор №55155.21.70 и 55155.21.82, м. „Малък Якуб”, по плана на гр. Пазарджик, УПИ VІІІ-70, 82, община Пазарджик.      

Възложител: „КАО-ТЕХНИКС” ООД, адрес ул.”Димчо Дебелянов” №50, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.        

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ/ 13.08.2013г-27.08.2013 г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ .

 

За контакти : дирекция „ТСУ” - Екология ,Стая 709, Тел. 402-230