PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционно предложение Подробен устройствен план на обект „Трасе за водопровод до обект „Гробищен парк” в землището на с. Тополи Дол”.

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Община Пазарджик Ви уведомява за:

Инвестиционно предложение Подробен устройствен план на обект „Трасе за водопровод до обект „Гробищен парк” в землището на с. Тополи Дол”.

Местонахождение: в ПИ 000115, местност „Храстите”, землище на с. Тополи Дол, общ. Пазарджик.

Възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, бул. „България” №2, гр. Пазарджик

         

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /04.10.2013г.-17.10.2013г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ