PostHeaderIconСъобение относно открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „Дуропак Тракия” АД, гр. Пазарджик, за експлоатация на Инсталация за производство на хартия и картон, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.1 „б”

Съобщение

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „Дуропак Тракия” АД, гр. Пазарджик, за експлоатация на Инсталация за производство на хартия и картон, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.1 „б” от Приложение № 4 към ЗООС – „Промишлени инсталации за производство на целулозна каша от дървесина или други влакнести материали.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 17.10.2013г. до 17.11.2013г. в:

  1. 1.Сградата на Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, стая 709, от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа.
  2. 2.Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Гергана Чешмеджиева – началник отдел “Разрешителни по “КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Ирина Калоянова – главен експерт, дирекция „ТСУ“ в Община Пазарджик, тел.: (034) 402 230