PostHeaderIconОбявление относно подбор на персонал за Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги в гр. Пазарджик, по проект „Светулка” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, бюджетна линия BG051РО00

There are no translations available.

svetulka_10.07.2014
ОБ Я В Л Е Н И Е
 
Oбщина Пазарджик в качеството си на бенефициент по проект „Светулка” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.15, ще осъществи подбор на персонал за Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги в гр. Пазарджик, както следва:

1. За Център за ранна интервенция:
1.1. Ръководител – един;
1.2. Психолог – 0,5 бр.
1.3. Рехабилитатор – 1 бр;
1.4. Медицинска сестра – 4 бр;
1.5. Хигиенист – 0,5 бр;
2. За Център за дневна грижа за деца с увреждания:
2.1. Ръководител / лекар - педиатър – един;
2.2. Психолог – 0,5 бр.
2.3. Рехабилитатор – 1 бр;
2.4. Медицинска сестра – 2 бр;
2.5. Педагог – 2 бр.
2.6. Логопед – 1 бр;
2.7. Хигиенист – 1 бр. на 7 часа.
3. За Център за майчино и детско здраве:
3.1. Ръководител / мед. сестра – 1 бр.;
3.2. Медицинска сестра – 4 бр.;
3.3. Социален работник – 1 бр.;
3.4. Акушерка – 1 бр.
4. За Семейно-консултативен център:
4.1. Ръководител / социален работник – 1 бр.;
4.2. Социален работник – 2 бр.;
4.3. Медицинска сестра – 1 бр.
5. За Център за приемна грижа и осиновяване:
5.1. Ръководител/ социален работник – 1 бр.;
5.2. Социален работник – 1 бр.
6. Администрация и общ персонал:
6.1. Управител – 1 бр.;
6.2. Организатор социални дейности/зам.-управител – 1 бр.;
6.3. Организатор медицинска част/ главна медицинска сестра – 1 бр.;
6.4. Организатор административна част / главен счетоводител – 1 бр.;
6.5. Рецепционист – 1 бр.;
6.6. Домакин – 1 бр.;
6.7. Шофьор – 1 бр.;
6.8. Огняр / шофьор – 1 бр;
6.9. Огняр / поддръжка – 1 бр.;
6.10. Готвач – 1 бр.;
6.11. Пом.-готвач – 2 бр.;
6.12. Хигиенист – 2 бр.;
6.13. Перач – 1 бр.
Минимални изисквания за заемане на длъжностите:
Кандидатите да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж.
           Изискванията за всяка позиция са описани в приложения по услуги.
Срок за подаване на документи: 22.07.2014г – 17,00 часа.
           Телефон за справки: 034 / 402 356 Ръководител проект.
      

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
  • Писмено заявление за кандидатстване – по образец.
  • CV - свободен текст .
  • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка).
  • Ксерокопие на документ за самоличност, заверен с «вярно с оригинала».
 

2.Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Информационен център на община Пазарджик – гише “Деловодство”, за проект ”Светулка” в срок до 17.00 часа на 22.07.2014г., за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Шанс за щастливо бъдеще”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.15.[1]

3.Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Пазарджик.

4.Подборът протича в два етапа:

  • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;
  • Интервю след проверката на съответствията на представените документи.
            До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списък на допуснатите до събеседване кандидати да бъде изнесен на Информационното табло и интернет страницата на Община Пазарджик до 17,00 часа на 25.07.2014 година.
Събеседването да се проведе на 29.07.2014 година от 14,30 часа в зала «Архитектурен съвет» на Община Пазарджик.
Събеседването се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.
 
Протоколът с класирането на кандидатите да бъде изнесен до 17,00 часа на 31.07.2014 година.
Кметът на община Пазарджик сключва трудов договор с класираните кандидати.


[1] Не по-малко от 10 календарни дни от датата на публикуване на обявлението.

Инвестира във вашето бъдеще!


Списък на допуснатите кандидати до ІІ-ри етап от подбор на персонал за Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги в гр. Пазарджик - Събеседване на 29.07.2014 г. от 14,30 часа в зала “Архитектурен съвет” на Община Пазарджик


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПБЩ ПЕРСОНАЛ

ЦЕНТЪР ЗА ПРИЕМНА ГРИЖА И ОСИНОВЯВАНЕ

ЦЕНТЪР ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ 0 ДО 3 ГОДИНИ

ЦЕНТЪР ЗА ДНЕВНА ГРИЖА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

ЦНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

СЕМЕЙНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР