PostHeaderIconОбявление относно конкурс за възлагане управлението на социални услуги в град Пазарджик, ул. “Константин Величков” № 91

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18 а, ал.3 от Закона за социално подпомагане, чл.37, ал.1 и чл.38 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, кметът на Община Пазарджик със Заповед № 1888/17.07.2014 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социални услуги в град Пазарджик, ул. “Константин Величков” № 91:

- “Дневен център за възрастни с увреждания “(ДЦВУ);

- “Защитено жилище” - 2 бр., както следва:

        1. Условия за участие:

В конкурса могат да участват: български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство, които са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане.

      2. Изисквания към кандидатите: опит в управлението на социални услуги; наличие на определен работен капацитет (техническо оборудване; персонал – брой, квалификация), съгласно нормативните изисквания; наличие на организационен капацитет; наличие на определен финансов ресурс, с който кандидатът ще участва като собствен принос при предоставяне на услугата (финансово участие на кандидата).

      3. Характеристика и специфика на предоставяните социални услуги: ”Дневен център за възрастни с увреждания” и “Защитено жилище”са социални услуги, делегирани от държавата дейности. Те осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието на възрастните с увреждания среда, с цел социалната им адаптация и интеграция . Капацитетът на Дневния център за възрастни с увреждания е 40 места, численост на персонала до 17 щатни бройки. Капацитетът на Защитените жилища е по 8 места с численост на персонала до 5 щатни бройки.

Договорът за възлагане на услугата ще се сключи за срок от 7 (седем) години.

4. Конкурсната документация на стойност 20.00 лева с включен ДДС, съгласно чл.53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа, най-късно до 25.08.2014г. включително, в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2.

5. Краен срок и място за подаване на документите. Дата и час на провеждане на конкурса: Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 17.00 часа на 01.09.2014 г., в запечатан непрозрачен плик в един оригинален екземпляр и едно копие. Документите се подават лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в „Център за информация и услуги на гражданите”, гише „Деловодство” на Община Пазарджик на адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” №2. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес.

Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 04.09.2014 год. от 15.00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет.2 (Стъклена зала).

Допълнителна информация на тел. 034/402-356, ет. 9, стая 907.