PostHeaderIconОбявление - Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомява лицето Благовеска Радославова Серафимова

There are no translations available.

ОБЯВЛЕНИЕ
 
Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от   Административнопроцесуалния кодекс
 
Уведомява лицето: БЛАГОВЕСКА РАДОСЛАВОВА СЕРАФИМОВА,
                                  УЛ. “ДВАДЕСЕТ И ВТОРА” №5
                                  С. КОВАЧЕВО
                                  ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
                                                                              
                                        
 
ненамерено на посочения от него постоянен адрес, че в дирекция Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик е подадено заявление с вх. №01-03-190/30.07.2014 г. от Йордан Димитров Костадинов, роден на 29.04.1978 г., постоянен адрес: с. Ковачево, община Септември, за припознаване на дъщеря й Християна Благовескова Серафимова, родена в град Пазарджик.
          Лицето БЛАГОВЕСКА РАДОСЛАВОВА СЕРАФИМОВА следва да се яви лично пред длъжностното лице по гражданското състояние в дирекция “Гражданска регистрация на населението”, в едномесечен срок от съобщаване на обявлението (до 14.09.2014 г.), за потвърждаване или оспорване на припознаването.
При неявяване ще се счита, че Йордан Димитров Костадинов е баща на горепосоченото дете и същото ще носи имената Християна Йорданова Костадинова.
 
 
14.08.2014 г.
гр. Пазарджик