PostHeaderIconСъобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ – ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ”

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е
На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./
Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение
„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ –
ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ”
 
 
Местонахождение: в поземлен имот с № 55155.508.625 по плана на гр. Пазарджик.
 
Възложител: „ЕКОЛЕКТ” ЕООД, ул. „Брезовско шосе” №176, гр. Пловдив.
 
          Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”
 
ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /09.12.2014 г. - 22.12.2014г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ