PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ

       Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

       Заповед № 01 / 06.01.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ ІV-709 /п.и. с идентификатор 55155.533.709/ и УПИ ІІІ-710/п.и. с идентификатор 55155.533.710/ в кв. 377 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 02 / 06.01.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-730 и VІІІ-730 в кв. 58 по плана на с. Звъничево  

       Заповед № 03 / 09.01.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ   за УПИ ХІ-8,9,25, За търговия и услуги и п.и. с идентификатор 55155.27.7, местн. „Татар Мезар” в землището на гр. Пазарджик

         Заповед № 05 / 20.01.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП- ПЗ   за УПИ ІІІ-302 /п.и. с идентификатор 55155.505.1781/ и УПИ ХVІІІ-302 /п.и. с идентификатор 55155.505.1782/   в кв. 433 по плана на гр. Пазарджик      

Заповед № 05 / 09.01.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ   за УПИ ІІ от Парцеларен план на Стоп. двор / п.и. 135052 /, местн. „Баталите” в земл. на с. Сбор

         Решение № 264 от 18.12.2014 г., взето с Протокол № 13 за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 091059, 091067и 091134, местн. „Мерата” в земл. на с. Сарая

         Решение № 267 от 18.12.2014 г., взето с Протокол № 13 за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 069122, местн. „Кърски ливади” в земл. на с. Сарая