PostHeaderIconСъобщение относно план за регулация и застрояване за изграждане на „Фотоволтаична система”

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

          На основание чл.8, ал.3 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.

           Община Пазарджик, сектор “Екология” при Дирекция “ТСУ” Ви уведомява за :

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за изграждане на „Фотоволтаична система”

          Местонахождение: ПУП-ПРЗ за поземлени имоти № 105007 в местност „Станоеви ниви”, землище на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

          Възложител: НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВЪЛЕВ ГР. София, ул. „Вихрен” №43А

          С Решение № ПК-11-ЕО/2011г. на РИОСВ е преценено да не се извършва ОВОС на гореописаният обект.

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /14.07.2011г. – 27.07.2011г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ          

 

       За контакти: дирекция „ТСУ” – Екология, стая 709, тел. 402-230