PostHeaderIconСЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ – на 01.09.2011 г. в зала „Архитектурен съвет”, ет.2 в сградата на Община Пазарджик,

ще се проведе открито заседание на комисията, назначена със Заповед №1350/30.06.2011 г., изменена със Заповед №1624/22.07.2011 г. на кмета на Община Пазарджик, за отваряне на предложенията и обвързващите предложения на участниците в процедурата за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъществява върху обект - публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.503.821, с площ 1195 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост № 190/18.10.2010 г. и части от улица с идентификатор 55155.503.9558, с обща площ 1420 кв.м., съгласно скица № 393/23,07.2010 г., издадена от дирекция „Архитектура” при Община Пазарджик.