PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

                                      

            Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че  се разрешава изработване на ПУП, както следва:        

         Заповед №  06 / 21.01.2015 г. за изработване на проект за изменение  на ПУП-ПР  за п.и. с идентификатори 55155.505.9592, 55155.505.1058 и 55155.505.158 в кв. 65 по плана на гр. Пазарджик

         Заповед №  18 / 24.02.2015 г. за изработване на проект за изменение  на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ 20 /п.и.  000403/ от Парцеларен план на Стоп. двор, местн. „Орешака” в земл. на с. Огняново  

         Заповед №  19 / 27.02.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ   за  УПИ VІІ-7474 / п.и. с идентификатор 55155.502.1631 / в кв. 142а по плана на гр. Пазарджик

         Заповед №  20 / 04.03.2015 г. за изработване на проект за изменение  на ПРЗ за УПИ V /п.и. 176005 /, УПИ VІ /п.и. 176006 /, УПИ VІІ /п.и. 176007 / и  УПИ VІІІ /п.и. 176008 / от Парцеларен план на Стопански двор, местн. „Дервишите” в земл. Ляхово       

         Заповед №  21 / 04.03.2015 г. за изработване на проект за изменение  на ПУП-ПРЗ  за  УПИ  ІІ-73/п.и. с идент. 55155.503.73/ и УПИ ІІІ-72 /п.и. с идент. 55155.503.72 и 55155.503.75 / в кв. 1259 по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 22 / 04.03.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за п.и. с идент. 55155.502.1603 в новообособен кв. 541 по плана на гр. Пазарджик

          Заповед № 25 / 05.03.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ и Х  в кв. 322 по плана на гр. Пазарджик

          Заповед № 27 / 09.03.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-676, За производствена дейност и І-608, За производство на тестени изделия, местн. „Татар екин” в земл. Драгор

          Решение №  27 от 26.02.2015 г., взето с  Протокол  №  3  за изработване на проект на ПУП-ПРЗ  за п.и.  110003 и 110004, местн. „Кутела”  в земл. на с. Црънча

          Решение №  28 от 26.02.2015 г., взето с  Протокол  №  3  за изработване на проект на ПУП-ПРЗ  за п.и. 121021, местн. „Стърчи крак”  в земл. на с. Црънча

          Решение №  29 от 26.02.2015 г., взето с  Протокол  №  3  за изработване на проект на ПУП-ПРЗ  за п.и. 000096, местн. „Татар екин”  в земл. на с. Драгор

         Решение №  31 от 26.02.2015 г., взето с  Протокол  №  3  за изработване на проект на ПУП-ПРЗ  за част от п.и. 052004 /проектен имот 052011 /, местн. „Млечока”  в земл. на с. Братаница