PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ

           Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

       Заповед № 46 / 07.04.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за улица с о.т.о.т. 36-42 и терен предвиден за площад в кв.9 по плана на с. Сбор

         Заповед № 47 / 08.04.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за общински имот – УПИ І-училище в кв. 92 по плана на с. Паталеница  

       Заповед № 48 / 08.04.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР   за общински имот – Спортен терен в кв. 54 по плана на с. Мало Конаре

         Заповед № 49 / 08.04.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПР за УПИ ІV-554, ІІІ-554,ІІ-554,VІ-555 и V-554 в кв. 62 по плана на с. Огняново      

         Заповед № 50 / 17.04.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ   ІІ-Производство, търговия и услуги /п.и. 55155.20.124/, местн. „Якуба”, земл. Пазарджик

         Решение № 48 от 26.03.2015 г., взето с Протокол № 4 за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 041101, местн. „Подливчето”, земл. Ивайло

         Решение № 49 от 26.03.2015 г., взето с Протокол № 4 за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за част от п.и. 000673 и част от п.и. 000700, местн. „Баира”, земл. Гелеменово

         Решение № 50 от 26.03.2015 г., взето с Протокол № 4 за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 005206, местн. „Татар екин”, земл. Драгор

         Решение № 51 от 26.03.2015 г., взето с Протокол № 4 за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 035060, местн. „Азмака”, земл. Ивайло

         Решение № 52 от 26.03.2015 г., взето с Протокол № 4 за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 158157, местн. „Каратапрак”, земл. Мало Конаре

       Решение № 61 от 26.03.2015 г., взето с Протокол № 4 за изработване на проект на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІ-търговия и услуги, VІІ-търговия и услуги и VІІІ-търговия и услуги и кв. 70 по плана на гр. Пазарджик