PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

        Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

        Заповед № 51 / 07.05.2015 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 55155.8.74, местн. „Зайкови мандри” земл. Пазарджик

       Заповед № 52 / 11.05.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за част от кв. 111 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 53 / 13.05.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за част от кв. 1-инд. зона по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 55 / 19.05.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПР и ПЗ за УПИ VІ /п.и.040123/ и п.и. 040137 от Парцеларен план на Стопански двор, местн. „Сай кория” в земл. Ивайло      

         Заповед № 58 / 19.05.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 23 по плана на с. Паталеница

       Заповед № 59 / 22.05.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за част от кв. 1364 по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 61 / 22.05.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ І-Ветеринарна лечебница в кв. 417 по плана на гр. Пазарджик      

         Заповед № 62 / 22.05.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за част от кв. 1-инд. зона по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 64 / 02.06.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за част от кв. 433 по плана на гр. Пазарджик

         Решение № 72 от 30.04.2015 г., взето с Протокол № 5 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 022012 и 022011, местн. „Пенева нива”, земл. Главиница

         Решение № 97 от 28.05.2015 г., взето с Протокол № 7 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за УПИ І-11 / п.и. 55155.23.11/ и п.и. 55155.23.217, местн. „Татар Орман”, земл. Пазарджик

       Решение № 98 от 28.05.2015 г., взето с Протокол № 7 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 021008, местн. „Пенева нива”, земл. Главиница

         Решение № 99 от 28.05.2015 г., взето с Протокол № 7 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 55155.21.95, местн. „Малък Якуб”, земл. Пазарджик

         Решение № 100 от 28.05.2015 г., взето с Протокол № 7 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 010019, 010020, 010021, местн. „Шеолу”, земл. Главиница