PostHeaderIconСъобщение относно изработен проект относно попълването и поправката на кадастралната основа за територия, обхващаща квартали 80,85,86,87 и 88 от действащия план на с. Черногорово.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община – гр. Пазарджик, на основание §4, ал.2 от ПЗР и чл.46, ал.1 от ЗКИР обявява, че е изработен проект относно попълването и поправката на кадастралната основа за територия, обхващаща квартали 80,85,86,87 и 88 от действащия план на с. Черногорово, одобрен по реда на ЗЕКНРБ /отм/ и ЗТСУ /отм/.

Проектът е изложен в общината, V етаж, стая 503.

На основание чл.46, ал.2 от ЗКИР в 30-дневен срок от публикуването във вестник „Знаме” на заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.