PostHeaderIconСъобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ПЕТРОЛНИ УТАЙКИ ОТ СОНДИРАНЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ГАЗ, ЧРЕЗ ВТВЪРДЯВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩА ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ”

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ПЕТРОЛНИ УТАЙКИ ОТ СОНДИРАНЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ГАЗ, ЧРЕЗ ВТВЪРДЯВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩА ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ”

 

Местонахождение: в ПИ с идентификатор 55155.20.112, местност "Якуба", землище на гр. Пазарджик

Възложител: "ЛЮДОН ТРАНС" ЕООД, гр. София, ул. "Ангел Кънчев" №5, ет.5

 

        Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /07.03.2016г. - 21.03.2016г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ