PostHeaderIconСъобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ електропровод до ПИ 048014 м. ”Каратопрак” по КВС на землище с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ електропровод до ПИ 048014 м. ”Каратопрак” по КВС на землище с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик.

Трасето на електропровода започва от границата на ПИ 000691 – стопански двор / след табло мерене/, преминаващо изцяло през имоти общинска собственост – път ІVклас, означен като ПИ №№ 000181 и 000200, напоителен канал – ПИ №000353 и полски пътища - ПИ №№ 000186 и 000182, по КВС на землище Алеко Константиново достигащо до ПИ №048014, м.”Каратопрак”

Дължината на трасето на електропровода е 1380м, попадащо изцяло в имоти общинска собственост.

Засегнатата със сервитута площ е 2,76 дка общинска собственост

Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2 т.5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 47 /21.06.2016 г. на Държавен вестник.