PostHeaderIconСъобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на КЛНН за захранване на ПИ 000449, м. „Кулински ливади” по КВС на землище Ивайло, общ. Пазарджик.

There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на КЛНН за захранване на ПИ 000449, м. „Кулински ливади” по КВС на землище Ивайло, общ. Пазарджик.

Трасето започва от съществуващ ТП” Кулински ливади” находящ се на имотната граница в ПИ 000316, преминава през имоти общинска собственост в землище Ивайло както следва: местен път – означен като ПИ 000248, път IV клас - означен като ПИ 000108 , полски път - означен като ПИ 029002 , в землище Пазарджик: местен път - означен като ПИ 55155.11.61 и достига границата на ПИ 000449. Дължината на проектното трасе е приблизително 220м, изцяло в имоти – общинска собственост.

Засегнатата със сервитута площ е 0,440 дка, изцяло в общинска собственост.

Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2 т.5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 43 /07.06.2016 г. на Държавен вестник.