PostHeaderIconСъобщение относно: Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Оборудване на цех за рециклиране на предварително третирани пластмасови отпадъци"

СЪОБЩЕНИЕ

       На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
/обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г./
        Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:
Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно 

предложение

"Оборудване на цех за рециклиране на предварително третирани 

пластмасови отпадъци"

Местонахождение:
В поземлен имот и идентификатор 55155.505.1028, квартал 83, парцел ХV - 
производствена дейност, ул. "Константин Величков" №97, гр. Пазарджик

Възложител:
"Репак Груп" ЕООД, гр. Пазарджик, ул. Константин Величков" №97


           Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя 

по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за 

обществен достъп в стая 709 – „Екология”,  дирекция „СТОС”ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ 
В СРОК ДО 14 ДНИ /19.07.2016г. - 02.08.2016г./  ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ