PostHeaderIconСъобшение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Модернизиране и повишаване на ефективността на съществуващите поливни и климатични инсталации в оренжерийните блокове на дружеството, находящи се...

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„Модернизиране и повишаване на ефективността на съществуващите поливни и климатични инсталации в оренжерийните блокове на дружеството, находящи се в общ. Пазарджик“

         Местонахождение:                                                                               

Оранжериен комплекс 200 дка, находящ се в землище на с. Братаница. Оранжериен комплекс 500 дка, находящ се в землищата на с. Мокрище и с. Звъничево.                             

                                                                                    

           Възложител:                                                                               

"Оранжерии Гимел" АД, гр. София, бул. "Арсеналски" №21       

 

         Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /10.10.2016г. - 24.10.2016г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ