PostHeaderIconСъобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с орехови насаждения“

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с орехови насаждения“

         Местонахождение:                                                                               

в ПИ № 102004, м. "Песо поле", землище на с. Братаница, общ. Пазарджик                                      

                                                                                    

           Възложител:                                                                               

ЗП - Георги Стоянов Захънов, гр. София, ж.к. "Хаджи Димитър", бл.113, вх.А, ет.7, ап.21                       

 

         Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /14.10.2016г. - 28.10.2016г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ