PostHeaderIconСъобщение относно списък на кандидатите, допуснати до конкурс и решаване на тест за длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" - 1 щатна бройка в отдел "Бюджет и отчетност", Дирекция "Бюджет и общинска собственост" към Община Пазарджик

There are no translations available.

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА В ОТДЕЛ “БЮДЖЕТ И ОТЧЕТНОСТ”, ДИРЕКЦИЯ “БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността „Главен експерт” – 1 /една/ щатна бройка в отдел “Бюджет и отчетност”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

Допуснати до явяване на тест са следните кандидати :

 

  1. ВЕЛИНА РАНГЕЛОВА ВИТЕКОВА

 

     Не се допускат до конкурс следните кандидати:

           

Няма такива.

 

 

Решаването на тест ще се проведе на 31.10.2016 г. от 14:00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 в Пленарна зала. Кандидатите следва да се явят в 13:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от теста, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура – явяване на интервю на 31.10.2016 г. от 16.00 часа в сградата на Община Пазарджик.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Даниела Щерева Началник отдел „БО”