PostHeaderIconСъобщение относно списък на допуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 11.11.2016, 10:00 часа, стая 808, ет.8, на община Пазарджик от подбор на 1 социален работник за Областен екип по приемна грижа, ИРМ: гр. Панагюрище ...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 11.11.2016, 10:00 часа, стая 808, ет.8, на община Пазарджик

 

 

от подбор на 1 /един/социален работник за Областен екип по приемна грижа, ИРМ: гр. Панагюрище,

/обхват на дейността: общините Панагюрище и Стрелча/, по проект ”Приеми ме 2015” - договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01

 

 

вх. №

Дата на подаване

Име, презиме, фамилия

Резултати от I – ви етап

44-К-299

04.11.2016

Кунка Стоянова Присадникова

 

допуска се до събеседване