PostHeaderIconСъобщение относно списък на класираните кандидати от подбор на 1 /един/социален работник за Областен екип по приемна грижа, ИРМ: гр. Панагюрище, /обхват на дейността: общините Панагюрище и Стрелча/, по проект ”Приеми ме 2015”

С П И С Ъ К

 

на класираните кандидати

 

от подбор на 1 /един/социален работник за Областен екип по приемна грижа, ИРМ: гр. Панагюрище,

/обхват на дейността: общините Панагюрище и Стрелча/, по проект ”Приеми ме 2015” - договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01

 

Име, презиме, фамилия

Точки

1.

Кунка Стоянова Присадникова

87

 

 

За да бъде сключен трудов договор с класирания кандидат, е необходимо в срок до 14.11.2016 г. същият да подаде писмено заявление /свободен текст/ до Кмета на община Пазарджик в Центъра за информация и услуги на гражданите, гише ”Деловодството”, към което да приложи следните документи: свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство.