PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ

                                    

                 Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 214/ 02.11.2011 г. за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-846 /п.и. 55155.506.992 и УПИ VІІІ-жилищно строителство в кв. 126 по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 215 / 07.11.2011 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІХ-1134 /п.и. 55155.502.1650/ и УПИ VІІІ-1134 /п.и. 55155.502.1651/ в кв. 295 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 216 / 07.11.2011г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 005269, местност „Татар екин” в землището на с. Драгор

       Заповед № 217 /07.11.2011 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-827 /п.и. 55155.501.827/, УПИ VІ-826 /п.и. 55155.501.826/ и РУП за УПИ V-827, VІ-826, VІІ-823 и VІІІ-822 в кв. 216 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 224 / 17.11.2011 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 118006 и 118007 в местност „Горни лозя” в землището на с. Говедаре

     Заповед № 225/ 17.11.2011 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.52.19 , местност „Атчаир” в землището на гр. Пазарджик

       Заповед № 226 / 17.11.2011 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-132015, за магазин за авточасти втора употреба и автосалон / п.и. 132057/, местн. „Градището” в земл. на с. Мало Конаре

         На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.

      

ТОДОР ПОПОВ:

Кмет на Община Пазарджик