PostHeaderIconСъобщение относно разрешено изработването на проект ПУП – Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия, преминаваща през землищата на с. Пищигово, община Пазарджик, област Пазарджик и гр. Съединение, община Съединение, област Пловдив.

СЪОБЩЕНИЕ

Община – гр. Пазарджик, относно Заповед № РД-02-15-7/17.01.2017г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство и във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройството на територията обявява. че е разрешено изработването на проект ПУП – Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия, преминаваща през землищата на с. Пищигово, община Пазарджик, област Пазарджик и гр. Съединение, община Съединение, област Пловдив.

На основание чл. 128, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.