PostHeaderIconСъобщение относно изработен ПУП –Парцеларен план за трасе на оптичен кабел в поземлен имот 000231 по КВС на землище с. Говедаре и поземлени имоти 000467 и 000484 по КВС на землище с. Хаджиево, общ. Пазарджик.

There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

Община – гр. Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1и ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП –Парцеларен план за трасе на оптичен кабел в поземлен имот 000231 по КВС на землище с. Говедаре и поземлени имоти 000467 и 000484 по КВС на землище с. Хаджиево, общ. Пазарджик.

Трасето на оптичния кабел с дължина 2774м, започва от края на регулацията на с.Хаджиево до края на регулацията на с. Говедаре, преминава изцяло през имоти общинска собственост – път VI клас, означени като ПИ №№ 000467 и 000484 в землището на с. Хаджиево и като ПИ №000231 в землището на с. Говедаре, общ. Пазарджик съгласно изчертаното с лилаво трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Проекта е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

Съобщението е обнародвано в брой 16 /17.02.2017 г. на Държавен вестник.