PostHeaderIconСъобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане и експлоатация на обекти "За жилищно строителство"“, местност "Пенева нива", землище на с. Главиница, общ. Пазарджик.

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г./
Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:
Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение
„Изграждане и експлоатация на обекти "За жилищно строителство"“
         Местонахождение:                                                                               
В ПИ №021003 и №021025, местност "Пенева нива", землище на с. Главиница, общ. Пазарджик.                 
                                                                                    
           Възложител:                                                                              
Костадин и Жана Котрабакови, ул. „Венец“ №7, гр. Пазарджик.
 
 
         Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”
 
 
ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /23.02.2017г. - 08.03.2017г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ