PostHeaderIconОбявление: Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицето Теменужка Тинкова Михайлова

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от   Административнопроцесуалния кодекс

 

Уведомява лицето: ТЕМЕНУЖКА ТИНКОВА МИХАЙЛОВА,

                                  УЛ. “ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА” №20

                                  С. БРАТАНИЦА, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

                                        

                                        

Ненамерено на посочения от нея постоянен адрес, че в дирекция Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик е подадено заявление с вх. №01-03-423/27.12.2016 г. от Кочо Георгиев Рангелов, роден на 03.01.1991 г., постоянен адрес: с. Сарая , община Пазарджик, за припознаване на детето й: Галена Теменужкова Михайлова, родена на 25.10.2015 г. в град Пазарджик.

         Лицето ТЕМЕНУЖКА ТИНКОВА МИХАЙЛОВА следва да се яви лично пред длъжностното лице по гражданското състояние в дирекция “Гражданска регистрация на населението” – гр. Пазарджик, в едномесечен срок от съобщаване на обявлението за потвърждаване или оспорване на припознаването.

При неявяване ще се счита, че Кочо Георгиев Рангелов е бащ ана горепосоченото дете и същото ще носи имена Галена Кочева Рангелова.

 

гр. Пазарджик