PostHeaderIconСъобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен водопровод, захранващ ПИ №048040 в местността „ Поповица” по КВС на землище Звъничево, общ. Пазарджик.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен водопровод, захранващ ПИ №048040 в местността „ Поповица” по КВС на землище Звъничево, общ. Пазарджик.

Трасето на водопровода с обща дължина от 152м. предмет на Парцеларния план, започва от съществуващ водопровод PEHD Ф63, разположен в имот общинска собственост: ПИ №000432 – полски път, преминава през него и достига ПИ №048040, който следва да бъде захранен съгласно изчертаното със зелено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2 т.5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 26 /28.03.2017 г. на Държавен вестник.