PostHeaderIconСъобщение относно разрешаване изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ


         Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 227/ 23.11.2011 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за част от п.и. 000422 и 000420, местност „Игера” в землището на с. Братаница

         Заповед № 228 / 23.11.2011 г. за изработване на РУП за УПИ І-694 /п.и. 55155.506.921/, УПИ ІІІ-690 /п.и. 55155.506.920/ и УПИ ІV-687 /п.и. с идентификатор 55155.506.919/ в кв. 129 по плана на гр. Пазарджик

      Заповед № 229 / 25.11.2011г. за изработване на проект на ПУП-Парцеларен план за трасе на захранващи ел.провод и водопровод до п.и. 55155.8.168, местност „Зайкови мандри” в землището на гр. Пазарджик

       Заповед № 230 / 29.11.2011 г. за изработване на проект на ПУП-Парцеларен план за трасе на довеждащ водопровод до п.и. 112009 и УПИ ІV-105006, местност „Сакарджа” в землището на с. Априлци

       Заповед № 231 / 17.11.2011 г. за изработване на проект на ПУП-Парцеларен план за трасета на захранващ водопровод и ел. провод до п.и. 55155.12.95, местност „Атчаир” в землището на гр. Пазарджик

     Заповед № 236/ 02.12.2011 г. за изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ LХІІІ от Парцеларен план на Стопански двор /п.и. 000455/ , местност „Коруджа” в землището на с. Пищигово

       Заповед № 240 / 05.12.2011 г. за изработване на комплексен инвестиционен проект / чл. 150 / за УПИ ІV-73, Потребителна кооперация в кв. 7 по плана на с. Говедаре.

         На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.