PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционно предложение „Събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употребамоторни превозни средства (ИУМПС)” с местонахождение: в УПИ ІІ – 5954, 7435, кв.508 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

          На основание чл.8, ал.3 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.

           Община Пазарджик, сектор “Екология” при Дирекция “ТСУ” Ви уведомява за :

Инвестиционно предложение „Събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употребамоторни превозни средства (ИУМПС)”

          Местонахождение: в УПИ ІІ – 5954, 7435, кв.508 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

          Възложител: „ВАС МЕТАЛ 13” ЕООД, ул. „Заводска” №1, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

         

С Решение № ПК-35-ПР/2011г. на РИОСВ е преценено да не се извършва ОВОС на гореописаният обект.

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /21.12.2011г. – 05.01.2012г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ              

 

 

       За контакти: дирекция „ТСУ” – Екология, стая 709, тел. 402-230