PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.


СЪОБЩЕНИЕ

                      

        Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 416/ 19.03.2012 г. За изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ ХХІІІ от Парцеларен план на Стопански двор, местност в земл. Пищигово по чл. 150 от ЗУТ

       Заповед № 45/ 19.03.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПРЗ в кв. 425 по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 47 / 19.03.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 166088, местн. „Срещу баира” и п.и. 233002, местн. „Малък Кутел” в земл. Огняново

       Заповед № 49 / 03.04.2012г. за изработване на проект за изменение на ПР и ПЗ за УПИ ХХІХ от Парцеларен план на Стопански двор в с. Паталеница

       Заповед № 50/ 03.04.2012 г. за изработване на проект на ПУП- ПРЗ за п.и 125004, местн. „Под селото” в земл. Гелеменово

         Заповед № 51 / 12.04.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПРЗ за част от кв. 4-инд.зона по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 55 / 17.04.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПР и ПЗ за УПИ ХLІІІ от Парцеларен план на Стоп. двор в земл. Ал. Константиново

         Заповед № 56 / 20.04.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПР и ПЗ за УПИ V от Парцеларен план на Стоп.двор в земл. Крали Марко

       Заповед № 57 / 20.04.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 109110,109111,109112 и 109113, местност „Турничовица” в земл. Мало Конаре.

         Заповед № 58 / 21.04.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 55155.25.119, местн. „Мараша” в земл.Пазарджик

         Заповед № 59 / 21.04.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 035060, местн. „Азмака” в земл. Ивайло

         На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.