PostHeaderIconОБЯВА ОТНОСНО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БИЗНЕС ЦЕНТЪР-ПАЗАРДЖИК” ГР. ПАЗАРДЖИК

СДРУЖЕНИЕ „БИЗНЕС ЦЕНТЪР-ПАЗАРДЖИК” ГР. ПАЗАРДЖИК

 

ПОКАНА
 
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„БИЗНЕС ЦЕНТЪР-ПАЗАРДЖИК” ГР. ПАЗАРДЖИК


Управителният съвет

           на СДРУЖЕНИЕ „БИЗНЕС ЦЕНТЪР-ПАЗАРДЖИК” ГР. ПАЗАРДЖИК, на основание чл. 22, ал. 2 от Устава, свиква общо събрание на 29.06.2012 год. /петък/ от 15:00 часа. Събранието ще се проведе в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” №2, етаж 8, стая 810. Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на „Бизнес център-Пазарджик”.
  2. Отчет на Контролния съвет за дейността му.
  3. Приемане на Димитрия Георгиева Церова за член на Управителния съвет на Сдружението.
  4. Освобождаване на Ангел Велков като член на Управителния съвет и освобождаването му от отговорност.
  5. Освобождаване от отговорност на останалите членове на Управителния съвет и Контролния съвет.
  6. Вземане на решение за прекратяване на дейността на Сдружението и обявяването му в ликвидация.
  7. Вземане на решение за назначаване на ликвидатор.
  8. Определяна на срок, в който да се извърши ликвидацията.
  9. Вземане на решение за публикуване на покана към кредиторите на Сдружението.

     Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в заседанието.

     Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината плюс един от всички членове. Ако не се яви нужното число членове, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

 

 

 

 

Дата: 23.05.2012 год.                                                 Председател на УС: ............................

Гр. Пазарджик                                                                                              /Ангел Велков/