PostHeaderIconОБЯВА ОТНОСНО ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРЪЖНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

obiava_290512

Покана за представяне на тръжни предложения (ППТП)

Дата: 29.05.2012 г.
Заем от Световна банка №: 7612 - BG
Наименование на заема от Световна банка: Проект за социално включване

 

 1. Министерство на труда и социалната политика получи заем от Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на Проекта за социално включване, като част от средствата от този заем ще бъдат използвани за извършване на легитимни плащания по договора за СМР по Проект Община Пазарджик – приятел на децата”.

2. Община Пазарджик – бенефициент по Проекта за социално включване, отправя покана за изпращане на запечатани оферти от подходящи кандидати за извършване на СМР по Проект Община Пазарджик – приятел на децата”.

3. Тръжната документация (и допълнителни екземпляри от нея) може да бъде закупена от община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” 2, „Информационен център на община Пазарджик”, гише „ксерокс”, срещу такса, неподлежаща на възстановяване, в размер на 100 (сто) лева с включен ДДС за всеки комплект. Заинтересованите кандидати за участие в търга могат да получат допълнителна информация на същия адрес и на телефони 034/402236, 0885 583835, факс 034/442495, всеки работен ден от 09.30 до 16.30 часа.

4. Тръжните предложения трябва да са валидни за срок от 90 календарни дни, след датата на отваряне на тръжните предложения и да бъдат придружени от Гаранция за участие в търга в размер на 3000 (три хиляди) лв.

5. Кандидатите подават тръжните си предложения в община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” 2, „Информационен център на община Пазарджик”, гише „ксерокс”, преди 11:00 часа на 28.06.2012 г. Електронни документи не са позволени. Тръжните предложения ще бъдат отворени физически в присъствието на кандидатите, които пожелаят да присъстват лично на сесията по откриването на търга.

6. Тръжните предложения, получени след изтичане на крайния срок, ще бъдат отхвърлени и върнати неразпечатани на кандидатите.