PostHeaderIconОбява относно продажба на движими вещи – общинска собственост

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.46, ал.1,т.1 и ал.3,ал.4 от Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и експертната оценка на техническото състояние и справедлива пазарна оценка на стойността на материални активи от   лицензиран оценител за препоръчителни цени на движими вещи- частна общинска собственост,

ОБЯВЯВА

 

Продажба на следните движими вещи – общинска собственост:

 

1. Вана чугунена – 1 бр.- 50.00 лв. с включен ДДС, за 1 бр.;

2. Вана пластмасова– 1 бр. .- 20.00 лв. с включен ДДС, за 1 бр.;

3. БУС „Форд Транзит” с рег.№ РА 36 47 АР– 1 бр.-2 200.00 лв. с включен ДДС, за 1 бр.;

4. Павилион метален – 1 бр. - 200.00 лв. с включен ДДС, за 1 бр.;

5. Бормашина настолна Б12 – 1 бр. - 30.00 лв. с включен ДДС, за 1 бр.;

6. Косачка „ Best Гарден” BG 1 600– 2 бр. - 60.00 лв. с включен ДДС, за 1 бр.;

7. Косачка „Quantum XМ” S 5 – 1 бр - 75.00 лв. с включен ДДС, за 1 бр.;

8. Мотокултиватор – 1 бр. - 75.00 лв. с включен ДДС, за 1 бр.;

            

            2.Начална   и крайна дата на продажбата – от 18.07.2012год. до 27.07.2012год.

          3.Продажбата да се извърши при Тодорка Иванова – мл.счетоводител в БМ”СПЖФНСИ”-Община Пазарджик, ул.”Иван Вазов”№14,ет.1,стая 4 по реда на явилите се купувачи до изчерпване на количествата. на 18.07.2012год. от 9.30ч.   до 27.07.2012год. в 17.00ч.

            4.Цената на продадените вещи се внася в касата на БМ”СПЖФНСИ”-Община Пазарджик, ул.”Иван Вазов”№14;

            5.Движимите вещи се намират в склад на Община Пазарджик с.Главиница и се предават на купувача от Гана Филипова Дойчева- домакин при БМ”СПЖФНСИ”, след представяне копие и оригинал на платежния документ.

            6. Начин за плащане – в брой на касата на БМ “СПЖФНСИ” – Община Пазарджик.

             7. Продажбата се извършва по реда на явилите се купувачи.

            8. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Павел Димитров - Зам.Управител БМ”СПЖФНСИ”.

            Препис   от заповедта да се обяви на видно място в Община Пазарджик и да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

За справки: тел. 0882413112 ; 44 29 75; 44 25 80.