PostHeaderIconОбявление относно конкурс за възлагане управлението на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция” в гр. Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски” № 8, като делегирана от държавата дейност

There are no translations available.

О Б Я В Л Е Н И Е


         На основание чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37 ал.1 и ал.2 отППЗСП, във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, Кметът на Община Пазарджик със Заповед № 1561 / 05.07.2012 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция” в гр. Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски” № 8, като делегирана от държавата дейност, както следва:

1. Условия за участие:

В конкурса могат да участват: български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз или на друга държава от Европейското икономическо пространство и регистрирани в Агенцията за социално подпомагане.

2. Изисквания към кандидатите:да са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане, като доставчици на социална услуга, “Център за социална рехабилитация и интеграция”; наличие на работен капацитет; наличие на организационен капацитет; Социалната услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция” да се предоставя в сграда общинска собственост, находяща се в гр. Пазарджик, на ул. «Ал. Стамболийски» №8.

3. Характеристика и специфика на предоставяните социални услуги Основните дейности фокус на Социалната услуга ЦСРИ за лица правонарушители са:

-Осигуряване включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите за развитието на човека фактори;

-Предлага специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на лицата.

-Създаване на оптимални условия за корекционно-компесаторна и интеграционна работа с потребителите на услугите;

-Оказване на подкрепа на лицата и техните семейства;

-Оценка на нуждите на лицето;

-Изготвяне на програма за грижа;

-Запознаване с конкретните нужди на лицето според сферите на функциониране;

-Планиране на интервенции според установените проблеми;

-Определяне на очакваните резултати и по възможност времето за постигането им в зависимост от наличните ресурси;

-Дефиниране на ролите на специалистите в обслужването на лицето и специализираните интервенции, които ще извършват.

В ЦСРИ ще се насочват лица правонарушители, от община Пазарджик, след подаване на писмена молба до директора на Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Пазарджик; договорът за възлагане на услугата се сключва за срок от 7 (седем) години.

4. Конкурсната документация на стойност 20.00 лева с включен ДДС, съгласно чл.53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, най-късно до 10.08.2012 г. в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2.

5. Краен срок и място за подаване на документите. Дата и час на провеждане на конкурса:

Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 17.00 часа на 21.08.2012 година.

Документите се подават в запечатан, непрозрачен плик, (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка) надписан “Оферта за предоставяне на социална услуга ЦСРИ, адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2,

„Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Дирекция “Социални дейности” .

Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 24.08.2012 год. от 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет.2 (Стъклена зала), в присъствието на кандидатите.

Допълнителна информация на тел. 034/402-356, ет. 9, стая 907.